Regulamin konkursu „Zliczanie elementów metalowych 2”

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu (dalej: „Konkurs“) jest Wyroby ze Skóry Marek Antoniak z siedzibą przy Słowikowskiego 36, 05-090 Raszyn (NIP: 522-001-27-46).
2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§2. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

§3. Zasady uczestnictwa

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
2. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/amleatherpl/ (zwanej dalej “Fanpage”), dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“).
3. Konkurs trwa w dniach od 29 października 2021 do 2 listopada 2021 do końca dnia. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu.
4. Zadaniem Uczestnika jest:
a) polubienie Fanpage;
b) oszacowanie liczby elementów metalowych na zdjęciu w poście konkursowym i umieszczenie komentarza z szacunkiem pod postem konkursowym.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy:
a) umieścili komentarz z wieloma szacunkami;
b) umieścili więcej niż jeden komentarz z szacunkiem;
c) korzystali z funkcji edycji posta w trakcie trwania Konkursu.

§4. Nagrody

1. W konkursie przewidziano nagrodę główną (dalej: „Nagroda“).
2. Nagrodą jest kupon rabatowy do Sklepu AM Leather (https://sklep.amleather.pl), który:
a) obniża koszt jednego produktu z kategorii „Paski męskie“ lub „Paski damskie“ do 0 zł;
b) gwarantuje darmową wysyłkę zamówienia.
3. Kupon rabatowy jest ważny do 30 listopada 2021, tylko dla zarejestrowanych użytkowników.
4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§5. Wyłonienie zwycięzców

1. Organizator wyłoni zwycięzcę – Uczestnika, którzy poprawnie wykona zadania konkursowe i jego szacunki będą najbliższe faktycznej liczbie elementów. W przypadku remisów o wygranej będzie decydować kolejność zgłoszeń. Każdemu zwycięzcy przysługuje Nagroda.
2. Faktyczna liczba elementów została ustalona przez Organizatora przed rozpoczęciem konkursu, a jej ustalanie (obliczanie) zarejestrowano w formie filmu wideo.
3. O przyznaniu Nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w §3 ust. 4 przez Uczestników Konkursu.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku po kontakcie z AM Leather.
5. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona w komentarzu do posta konkursowego.

§6. Warunki odbioru nagród

1. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage wiadomości z adresem email Uczestnika.
2. Wiadomość należy przesłać przez portal Facebook z konta z którego umieszczono zwycięski komentarz.
3. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 1 lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do Nagrody.
4. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną udostępnione Uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 1.
5. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych Nagród.

§7. Zakres odpowiedzialności organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§8. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§9. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku z dnia 29.10.2021 r.”
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§10. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.10.2021 r. i obowiązuje do 30.11.2021 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage oraz na oficjalnej stronie Organizatora: amleather.pl
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora pod adresem: https://sklep.amleather.pl/wp-content/uploads/2021/10/regulamin-promocji-zliczanie-2.pdf